Política de privacidade

1.- NORMATIVA DE REFERENCIA

  • REGULAMENTO (UE) 2016/679, do 27 de abril, do Parlamento Europeo e do Consello, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación destes datos e polo que se derroga a Directiva 95/46/CE (Regulamento Xeral de Protección de Datos – RGPD).
  • DECRETO XERAL DA CONFERENCIA EPISCOPAL ESPAÑOLA SOBRE A PROTECCIÓN DE DATOS DA IGREXA CATÓLICA EN ESPAÑA, aprobado pola CXI Asemblea Plenaria da Conferencia Episcopal Española dos días 16 ao 20 de abril de 2018, de 2018, en vigor desde o 25 de maio de 2018 e publicado no Boletín Oficial da Conferencia Episcopal Española e na súa páxina web oficial, conforme aos canons 455 $$ 2 – 3 e 8 $ 2 CIC e o artigo 15 dos Estatutos da Conferencia Episcopal Española (Decreto Xeral).
  • Normativa estatal española sobre protección de datos de carácter persoal e servizos da sociedade da información

 

2.- DATOS RECOLLIDOS.

Polo mero feito de visitar e navegar polo sitio web www.pastoralfamiliar.es non quedan rexistrados de forma automática datos que permitan identificar nominativamente aos suxeitos actuantes. Con todo, existe determinada información que se recolle e queda gravada nos sistemas (p. ex., tipo de navegador da internet, sistema operativo, dirección IP desde a que se accede á Web) co obxectivo de mellorar a navegación do usuario e a xestión da propia Web. En particular, a Web pode utilizar cookies de terceiras compañías e tecnoloxías similares cuxo uso se suxeita ao consentimento dos usuarios, de conformidade coa Política de Cookies.

Sen prexuízo do anterior, para acceder a determinada información ou para utilización de determinados contidos ou servizos da Web, poderanse requirir do usuario datos de carácter persoal -que inclúen, fundamentalmente: o nome, os apelidos e a dirección de correo electrónico-. Nestes casos, proporcionarase aos usuarios toda a información necesaria antes de proceder ao tratamento dos seus datos.

3.- RESPONSABLE

Pastoral Familiar, con dirección en Praza da Inmaculada, 1, 15704-Santiago de Compostela, e correo electrónico pfamiliar@archicompostela.org; é responsable do tratamento daqueles datos persoais que se recollan ou xeren como consecuencia do acceso, uso e navegación dos usuarios pola Web e do control da devandita Web.

4.- FINALIDADES DO TRATAMENTO

O tratamento de datos persoais que se recollan ou xeren como consecuencia do acceso, uso e navegación dos usuarios pola Web terá por obxecto posibilitar a navegación e xestionar as peticións de información, contidos ou servizos que soliciten expresamente os usuarios ou que se tramiten co seu consentimento.

5.- COMUNICACIÓNS.

Os datos persoais que se recollan ou xeren como consecuencia do acceso, uso e navegación dos usuarios pola Web non serán comunicados a terceiros salvo, no seu caso, a entidades ou autoridades competentes no exercicio das súas funcións.

6.- BASE XURÍDICA E RETENCIÓN

A base legal que permite tratar os datos persoais que se recollan ou xeren como consecuencia do acceso, uso e navegación dos usuarios pola Web vén conformada por:

  • O acceso e navegación voluntarios dos usuarios na Web
  • A solicitude polos usuarios de información ou determinados contidos ou servizos.
  • O cumprimento polo Responsable de obrigacións legais

Os datos conservaranse mentres existan obrigacións contractuais derivadas dos servizos ou contidos solicitados polos usuarios e, posteriormente, ata a extinción de responsabilidades legais, contractuais ou deontolóxicas que requiran retelos (p. ex., ata a extinción da responsabilidade derivada da normativa de protección de datos ou ciberseguridade).

7.- DEREITOS DOS USUARIOS

En relación aos datos persoais que se recollan ou xeren como consecuencia do acceso, uso e navegación dos usuarios pola Web, devanditos usuarios gozan dos dereitos de acceso, rectificación, supresión, oposición, limitación do tratamento e portabilidad (cando corresponda).

A tales efectos, poderá ser remitida comunicación escrita ao Delegado de Protección de Datos: delegadopd@archicompostela.org. cabe contactar, ademais, coa Axencia Española de Protección de Datos.

© 2021 - Archidiócese de Santiago de Compostela