Aviso legal

Condicións xerais de utilización da web

Pastoral Familiar infórmalle de que o acceso e utilización da páxina web www.pastoralfamiliar.es e todas as URLs, subdominios e directorios incluídos baixo a mesma, así como os servizos ou contidos que a través deste sitio póidanse obter, están suxeitos aos termos recolleitos e detallados neste Aviso Legal, sen prexuízo de que o acceso a algún dos devanditos servizos ou contidos poida precisar da aceptación dunhas condicións xerais, particulares ou adicionais.

Por conseguinte, se as consideracións detalladas neste Aviso Legal non son da súa conformidade, rogamos que non faga uso desta web, xa que calquera utilización que faga dela ou dos servizos e contidos nela incluídos, implicará a aceptación dos termos legais recollidos no texto deste Aviso Legal.

Debido á propia natureza da internet, dada a posibilidade de que se poida acceder a esta páxina desde calquera parte do mundo, os contidos, así como os servizos que en xeral ofrece Pastoral Familiar están dirixidos a usuarios que se moven en calquera país.

Pastoral Familiar resérvase o dereito para realizar cambios na web sen aviso previo/previo aviso, co obxecto de actualizar, corrixir, modificar, engadir, cancelar ou eliminar os contidos ou o deseño da web. Os servizos e contidos da web son susceptibles de actualizarse periodicamente e debido a que a actualización da información non é inmediata, suxerímoslle que comprobe sempre a vixencia e exactitude da información, servizos e contidos recolleitos aquí.
As condicións e termos de utilización que se recollen no presente Aviso Legal poden cambiar, polo que lle propoñemos que revise estes termos cando visite de novo a web ou solicite un novo servizo. Así mesmo, o presente Aviso Legal entenderase sen prexuízo de calquera outras Condicións Xerais, e particulares, que regulen o acceso a bens e servizos concretos dentro da web.

Dereitos de propiedade intelectual e de propiedade industrial

Tanto o deseño deste sitio web, os seus códigos fonte, logotipos, imaxes, audios, marcas e demais signos distintivos que aparecen, pertencen aos seus respectivos autores e están protexidos polos correspondentes dereitos de propiedade intelectual e industrial.

A súa utilización, reprodución, distribución, comunicación pública, transformación ou calquera outra acción semellante, está totalmente prohibida salvo autorización expresa por escrito do seu creador ou propietario dos dereitos.

En todo caso, Pastoral Familiar declara o seu respecto aos dereitos de propiedade intelectual e industrial de terceiros; por iso, se considera que este sitio puidese estar a violar os seus dereitos, rogamos póñase en contacto con Pastoral Familiar cumprimentando o formulario de contacto.

Links ou hiperenlaces

Desde esta web, Pastoral Familiar proporciónalle ou pode proporcionarlle o acceso a outras páxinas web que considera poden ser do seu interese. O obxecto das devanditos ligazóns é meramente o facilitar a procura dos recursos que lle poidan interesar na internet. Con todo, ditas páxinas non pertencen a Pastoral Familiar, nin fai unha revisión dos seus contidos, por iso, non se fai responsable dos mesmos, do funcionamento da páxina enlazada ou dos posibles danos que poidan derivarse do acceso ou uso da mesma. Así mesmo, Pastoral Familiar, móstrase plenamente respectuosa cos dereitos de propiedade intelectual ou industrial que correspondan ou poidan corresponder a terceiras persoas, sobre as páxinas web ás que se refiran as citadas ligazóns. Por tal motivo, se considera que o establecemento das citadas ligazóns puidese estar a violar os seus dereitos, rogamos póñase en contacto con Pastoral Familiar cumprimentando o formulario.

Con carácter xeral autorízase a ligazón de páxinas web ou de direccións de correo electrónico á web, excepción feita daqueles supostos nos que, expresamente Pastoral Familiar manifeste o contrario. Adicionalmente, e en todo caso para entender aplicable esta autorización xeral, devanditas ligazóns deberán respectar, necesariamente, a seguinte condición: o establecemento da ligazón non supoñerá, en por si, ningún tipo de acordo, contrato, patrocinio nin recomendación por parte de Pastoral Familiar da páxina que realiza a ligazón.

Non obstante o anterior, en calquera momento Pastoral Familiar poderá retirar a autorización mencionada no parágrafo anterior, sen necesidade de alegar causa algunha. En tal caso, a páxina que realizase a ligazón deberá proceder á súa inmediata supresión, tan pronto como reciba a notificación da revogación da autorización por parte de Pastoral Familiar.

Frames ou marcos

Pastoral Familiar prohibe expresamente a realización de “ framings” ou a utilización por parte de terceiros de calquera outros mecanismos que alteren o deseño, configuración orixinal ou contidos web.

Responsabilidades do usuario

O usuario comprométese a utilizar os servizos da web de acordo cos termos expresados no presente Aviso Legal, sendo responsable do seu uso correcto.
O usuario que actúe contra a imaxe, bo nome ou reputación de Pastoral Familiar, así como quen utilice ilícita ou fraudulentamente os deseños, logos ou contidos da web e/ou atenche en calquera forma contra os dereitos de propiedade intelectual e industrial da web ou dos contidos e servizos da mesma, será responsable fronte a Pastoral Familiar da súa actuación.

Responsabilidades de Pastoral Familiar

Contidos:

Pastoral Familiar facilita todos os contidos da súa web, baixo determinadas condicións de boa fe, e esforzarase na medida do posible para que os mesmos estean actualizados e vixentes; con todo, Pastoral Familiar non pode asumir responsabilidade algunha respecto ao uso ou acceso que realicen os usuarios fose do ámbito ao que se dirixe a web, cuxa responsabilidade final recaerá sobre o usuario. Así mesmo, Pastoral Familiar non pode controlar os contidos que non fosen elaborados por ela ou por terceiros cumprindo o seu encargo polo que, non responderá en ningún caso dos danos, contidos e indispoñibilidades técnicas que puidesen causarse por parte dos devanditos terceiros.

Virus:

Pastoral Familiar comprométese a aplicar na medida do posible, as medidas oportunas ao seu alcance para tentar garantir ao usuario a ausencia de virus, vermes, troyanos, spam, etc… na súa web. Con todo, estas medidas non son 100% infalibles e, por iso, Pastoral Familiar non pode asegurar totalmente a ausencia dos devanditos elementos indesexables. En consecuencia, Pastoral Familiar non será responsable dos danos que os mesmos puidesen producir ao usuario.

Fallos tecnolóxicos:

Pastoral Familiar pon os medios necesarios ao seu alcance para a continuidade desta web e realizará os seus mellores esforzos para que o mesmo non sufra interrupcións, pero non pode garantir a ausencia de fallos tecnolóxicos, nin a permanente dispoñibilidade da web e dos servizos contidos nel, en consecuencia non se asume responsabilidade algunha polos danos e prexuízos que poidan xerarse pola falta de dispoñibilidade e polos fallos no acceso ocasionados por desconexións, avarías, sobrecargas ou caídas da rede non imputables a Pastoral Familiar.

© 2021 - Archidiócese de Santiago de Compostela